NoSpang.com

Van Ravenswaay vindt stijl LVV benedenmaats
  
woensdag, 09 december 2009 09:28

Paramaribo - Minister Rick van Ravenswaay zegt dat al de aantijgingen aan zijn adres, als zou hij als minister gemaakt hebben dat het ministerie van LVV de aangevraagde 3,5 miljoen Euro voor het Agrarische Kredietfonds niet heeft ontvangen, een pertinente onwaarheid zijn. Volgens de minister van LVV, Stanley Raghoebarsing, zou de minister van Plos de oorzaak zijn dat de aanvraag ...

van de 3,5 miljoen Euro niet naar de Nederlandse ambassade is gestuurd. Minister Van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) zegt tegenover DBS dat zijn ministerie middels een brief gedateerd 20 augustus 2009, het bedrag van 3,5 miljoen Euro aangevraagd heeft bij de Nederlandse ambassade. Op 6 augustus is de aanvraag ook gedaan vanuit het ministerie van Financiën.

Foto: Minister Rick van Ravenswaay

‘Op 24 september hebben wij van het ministerie van Plos, wederom een schrijven gestuurd naar de Nederlandse ambassade om na te gaan hoe het zit met de aanvraag van 3,5 miljoen Euro. Feiten die aantonen dat het ministerie van Plos niet in gebreke is gebleven om het door De Nationale Assemblee goedgekeurde Agrarische Kredietfonds, aan te vragen bij de Nederlandse ambassade.’ Het ministerie van LVV is duidelijk gemaakt dat de 3,5 miljoen Euro dat zij vraagt, in tranches overgemaakt zou worden. Dit, omdat zij op hun werkrekening nog ruim 4 miljoen Euro van het sectorfonds ter beschikking had. Daarbij was de mogelijkheid aanwezig dat indien zij het geld dringend nodig had voor het Agrarische Kredietfonds, zij de 4 miljoen Euro daartoe mocht aanwenden. Dat mag, de ministeries hebben de toestemming, dat ze de beschikbare gelden mogen aanwenden voor dringende kwesties.

Daarna was afgesproken dat van de 3.5 miljoen Euro alvast 1 miljoen zou worden overgemaakt, hetgeen ook is gebeurd. Het ministerie van LVV moest op zijn beurt aantonen dat het de overgemaakte 1miljoen Euro inderdaad in kredieten had uitgezet. Door het ministerie van Plos werd zij meerdere malen daarop gewezen. ‘Pas een week geleden kregen wij per brief de bevestiging dat de 1 miljoen Euro inderdaad was uitgezet door het ministerie van LVV.’ Echter was de deadline niet meer gehaald. De deadline houdt in dat ten aanzien van de sectorfondsen de beschikbare gelden allen uitbesteed moesten zijn per 31 december 2009. Dan loopt het sectorfonds af. Reeds in 2008 zijn alle sectorministeries bij elkaar geroepen om ze erop te wijzen dat zij hun beschikbare gelden moesten besteden. De beschikbare tijd daartoe was tot juni 2009. De gelden uit het sectorfonds, die voor die datum niet gebruikt waren, zouden dan als restmiddelen worden meegenomen. Met als gevolg dat het in feite niet meer mogelijk is om die restantmiddelen nog beschikbaar te stellen. Dat gebeurde dan ook in de kwestie van het ministerie van LVV. Het ministerie van LVV is meerdere keren gebrieft over de stand van zaken.

Minister Van Ravenswaay zegt dat het ministerie van LVV voor de maand september de kans had de 1 miljoen te besteden. Dit is niet gebeurd en men heft pas een week geleden per brief gemeld het geld te hebben uitgezet. Het ministerie van Plos is desondanks overgegaan tot het zoeken naar mogelijkheden om toch over het geld te kunnen beschikken. ‘Wij hebben als ministerie naar alle alternatieve mogelijkheden gekeken om alsnog de restantmiddelen beschikbaar te stellen voor het Agrarische Kredietfonds, wat echter niet gewenste resultaat heeft opgeleverd. En nu wordt het ministerie van Plos ten onrechte beschuldigd.’

Minister Van Ravenswaay zegt de stijl van het ministerie van LVV benedenmaats te vinden om het ontstane misverstand zo in de publiciteit te gooien. Want er wordt zowel tussen ambtenaren en tussen ministers nauw overleg gevoerd. Een telefoontje is niet te ver. ‘En als er enigszins een misinterpretatie was of indien zij het niet begrepen hadden, dan was een telefoontje naar mijn adres genoeg. Zelfs binnen de ministerraad had de minister van LVV de gelegenheid dit aan te kaarten, wat niet is gebeurd.’